SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  1:
Residus sòlids fàcilment inflamables
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  020303 Residus de l'extracció amb dissolvents NE
  030101 Residus d'escorça i suro NE
  030104 Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i fulloles que contenen substàncies perilloses ES
  030199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  030301 Residus d'escorça i fusta NE
  030308 Residus procedents de la classificació de paper i cartró destinats al reciclatge NE
  030310 Deixalles de fibres i llots de fibres, de materials de càrrega i d'estucat, obtingudes per separació mecànica NE
  030399 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  040102 Residus de l'encalcinament NE
  040108 Residus de pell curtida (serratges, rebaixadures, retalls i pols d'esmerilat) que contenen crom NE
  040209 Residus de materials compostos (tèxtils impregnats, elastòmers, plastòmers) NE
  040221 Residus de fibres tèxtils no transformades NE
  040222 Residus de fibres tèxtils transformades NE
  040299 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  090107 Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen plata o compostos de plata NE
  090108 Pel·lícules i paper fotogràfic que no contenen plata ni compostos de plata NE
  100315 Escumes inflamables o que emeten, en contacte amb l'aigua, gasos inflamables en quantitats perilloses ES
  100510 Garbelladures i escumes inflamables o que emeten, en contacte amb l'aigua, gasos inflamables en quantitats perilloses ES
  100810 Garbelladures i escumes inflamables o que emeten, en contacte amb l'aigua, gasos inflamables en quantitats perilloses ES
  190209 Residus combustibles sòlids que contenen substàncies perilloses ES
  191210 Residus combustibles (combustible derivat del rebuig) NE
  999999 Residu no especificat DP