SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  4:
Residus s˛lids, granulats o terrosos (sorres, terres, esc˛ries, ...)
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  010101 Residus de l'extracciˇ de minerals metÓlĚlics NE
  010102 Residus de l'extracciˇ de minerals no metÓlĚlics NE
  010306 EstŔrils diferents dels esmentats en els codis 010304 i 010305 NE
  010308 Residus de pols i sorra diferents dels esmentats en el codi 010307 NE
  010309 Llots rojos procedents de la producciˇ d'al˙mina diferents dels esmentats en el codi 010310 NE
  010399 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  010408 Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 010407 NE
  010409 Residus de sorra i argiles NE
  010410 Residus de pols i sorra diferents dels esmentats en el codi 010407 NE
  010411 Residus de la transformaciˇ de potassa i sal gemma diferents dels esmentats en el codi 010407 NE
  010412 EstŔrils i altres residus del rentatge i la neteja de minerals, diferents dels esmentats en els codis 010407 i 010411 NE
  010413 Residus del tallament i la serrada de pedra diferents dels esmentats en el codi 010407 NE
  010499 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  010504 Llots i residus de perforacions que contenen aigua dolša NE
  010599 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  020402 Carbonat cÓlcic fora d'especificaciˇ NE
  050115 Argiles de filtraciˇ usades ES
  050604 Residus de columnes de refrigeraciˇ NE
  050699 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  050799 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  060702 Carbˇ actiu procedent de la producciˇ de clor ES
  061199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  061302 Carbˇ actiu usat (excepte el codi 060702) ES
  061303 Negre de carbˇ NE
  070109 Tortons de filtraciˇ i absorbents usats halogenats ES
  070110 Altres tortons de filtraciˇ i absorbents usats ES
  070209 Tortons de filtraciˇ i absorbents usats halogenats ES
  070210 Altres tortons de filtraciˇ i absorbents usats ES
  070309 Tortons de filtraciˇ i absorbents usats halogenats ES
  070310 Altres tortons de filtraciˇ i absorbents usats ES
  070409 Tortons de filtraciˇ i absorbents usats halogenats ES
  070410 Altres tortons de filtraciˇ i absorbents usats ES
  070509 Tortons de filtraciˇ i absorbents usats halogenats ES
  070510 Altres tortons de filtraciˇ i absorbents usats ES
  070609 Tortons de filtraciˇ i absorbents usats halogenats ES
  070610 Altres tortons de filtraciˇ i absorbents usats ES
  070709 Tortons de filtraciˇ i absorbents usats halogenats ES
  070710 Altres tortons de filtraciˇ i absorbents usats ES
  080201 Residus de sorra de revestiment NE
  080202 Llots aquosos que contenen materials cerÓmics NE
  080299 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100101 Cendra de fons de forn, esc˛ries i pols de caldera (excepte la pols de caldera especificada en el codi 100104) NE
  100114 Cendra de fons de forn, esc˛ries i pols de caldera procedents de la coincineraciˇ que contenen substÓncies perilloses ES
  100115 Cendra de fons de forn, esc˛ries i pols de caldera procedents de la coincineraciˇ, diferents de les especificades en el codi 100114 NE
  100124 Sorra de llits flu´ditzats NE
  100125 Residus procedents de l'emmagatzematge i preparaciˇ de combustible de centrals termoelŔctriques de carbˇ NE
  100199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100201 Residus del tractament d'esc˛ries NE
  100202 Esc˛ries no tractades NE
  100299 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100302 Fragments d'Ónodes NE
  100304 Esc˛ries de la producciˇ primÓria ES
  100308 Esc˛ries salines de la producciˇ secundÓria ES
  100309 Garbelladures negres de la producciˇ secundÓria ES
  100316 Escumes diferents de les especificades en el codi 100315 NE
  100322 Altres partÝcules i pols (inclosa la pols de m˛lta) diferents de les especificades en el codi 100321 NE
  100329 Residus del tractament d'esc˛ries salines i garbelladures negres que contenen substÓncies perilloses ES
  100330 Residus del tractament d'esc˛ries salines i garbelladures negres diferents dels especificats en el codi 100329 NE
  100399 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100401 Esc˛ries de la producciˇ primÓria i secundÓria ES
  100402 Garbelladures i escumes de la producciˇ primÓria i secundÓria ES
  100499 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100501 Esc˛ries de la producciˇ primÓria i secundÓria NE
  100511 Garbelladures i escumes diferents de les especificades en el codi 100510 NE
  100599 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100601 Esc˛ries de la producciˇ primÓria i secundÓria NE
  100602 Garbelladures i escumes de la producciˇ primÓria i secundÓria NE
  100699 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100701 Esc˛ries de la producciˇ primÓria i secundÓria NE
  100702 Garbelladures i escumes de la producciˇ primÓria i secundÓria NE
  100799 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100808 Esc˛ries salines de la producciˇ primÓria i secundÓria ES
  100809 Altres esc˛ries NE
  100811 Garbelladures i escumes diferents de les especificades en el codi 100810 NE
  100814 Fragments d'Ónodes NE
  100899 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100903 Esc˛ries de forn NE
  100905 Mascles i motlles de fosa sense colada que contenen substÓncies perilloses ES
  100906 Mascles i motlles de fosa sense colada diferents dels especificats en el codi 100905 NE
  100907 Mascles i motlles de fosa amb colada que contenen substÓncies perilloses ES
  100908 Mascles i motlles de fosa amb colada diferents dels especificats en el codi 100907 NE
  100912 Altres partÝcules diferents de les especificades en el codi 100911 NE
  100999 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  101003 Esc˛ries de forn NE
  101005 Mascles i motlles de fosa sense colada que contenen substÓncies perilloses ES
  101006 Mascles i motlles de fosa sense colada diferents dels especificats en el codi 101005 NE
  101007 Mascles i motlles de fosa amb colada que contenen substÓncies perilloses ES
  101008 Mascles i motlles de fosa amb colada diferents dels especificats en el codi 101007 NE
  101012 Altres partÝcules diferents de les especificades en el codi 101011 NE
  101099 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  101109 Residus de la preparaciˇ de mescles abans del procÚs de cocciˇ que contenen substÓncies perilloses ES
  101110 Residus de la preparaciˇ de mescles abans del procÚs de cocciˇ diferents dels especificats en el codi 101109 NE
  101199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  101201 Residus de la preparaciˇ de mescles abans del procÚs de cocciˇ NE
  101206 Motlles rebutjats NE
  101211 Residus de vidrat que contenen metalls pesants ES
  101212 Residus de vidrat diferents dels especificats en el codi 101211 NE
  101299 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  101301 Residus de la preparaciˇ de mescles abans del procÚs de cocciˇ NE
  101304 Residus de la calcinaciˇ i hidrataciˇ de la calš NE
  101311 Residus de materials compostos a base de ciment diferents dels especificats en els codis 101309 i 101310 NE
  101314 Residus de formigˇ i llots de formigˇ NE
  101399 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  110116 Resines intercanviadores d'ions saturades o usades ES
  120116 Residus de granallatge o adollament que contenen substÓncies perilloses ES
  120117 Residus de granallatge o adollament diferents dels especificats en el codi 120116 NE
  120199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  130501 S˛lids procedents de desarenadors i de separadors d'aigua/substÓncies olioses ES
  130508 Mescla de residus procedents de desarenadors i de separadors d'aigua/substÓncies olioses ES
  150203 Absorbents, materials de filtraciˇ, draps de neteja i roba protectora diferents dels especificats en el codi 150202 NE
  160304 Residus inorgÓnics diferents dels especificats en el codi 160303 NE
  161101 Revestiments i refractaris a base de carboni, procedents de processos metalĚl˙rgics, que contenen substÓncies perilloses ES
  161102 Revestiments i refractaris a base de carboni, procedents de processos metalĚl˙rgics, diferents dels especificats en el codi 161101 NE
  161103 Altres revestiments i refractaris procedents de processos metalĚl˙rgics que contenen substÓncies perilloses ES
  161104 Altres revestiments i refractaris procedents de processos metalĚl˙rgics diferents dels especificats en el codi 161103 NE
  161105 Revestiments i refractaris, procedents de processos no metalĚl˙rgics, que contenen substÓncies perilloses ES
  161106 Revestiments i refractaris procedents de processos no metalĚl˙rgics, diferents dels especificats en el codi 161105 NE
  170101 Formigˇ NE
  170102 Maons NE
  170103 Teules i materials cerÓmics NE
  170106 Mescles, o fraccions separades, de formigˇ, maons, teules i materials cerÓmics que contenen substÓncies perilloses ES
  170107 Mescles de formigˇ, maons, teules i materials cerÓmics, diferents de les especificades en el codi 170106 NE
  170201 Fusta NE
  170202 Vidre NE
  170203 PlÓstic NE
  170204 Vidre, plÓstic i fusta que contenen substÓncies perilloses o estan contaminats per aquestes ES
  170503 Terra i pedres que contenen substÓncies perilloses ES
  170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 NE
  170505 Llots de drenatge que contenen substÓncies perilloses ES
  170506 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505 NE
  170507 Balast de vies fŔrries que contÚ substÓncies perilloses ES
  170508 Balast de vies fŔrries diferent de l'especificat en el codi 170507 NE
  170605 Materials de construcciˇ que contenen amiant ES
  170801 Materials de construcciˇ a base de guix contaminats amb substÓncies perilloses ES
  170802 Materials de construcciˇ a base de guix diferents dels especificats en el codi 170801 NE
  170901 Residus de construcciˇ i demoliciˇ que contenen mercuri ES
  170903 Altres residus de construcciˇ i demoliciˇ (inclosos els residus mesclats) que contenen substÓncies perilloses ES
  170904 Residus mesclats de construcciˇ i demoliciˇ diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903 NE
  190110 Carbˇ actiu usat procedent del tractament de gasos de combustiˇ ES
  190111 Cendres de fons de forn i esc˛ries que contenen substÓncies perilloses ES
  190112 Cendres de fons de forn i esc˛ries diferents de les especificades en el codi 190111 NE
  190117 Residus de pir˛lisi que contenen substÓncies perilloses ES
  190118 Residus de pir˛lisi diferents dels especificats en el codi 190117 NE
  190119 Sorra de llits flu´ditzats NE
  190199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  190203 Residus mesclats prŔviament, compostos exclusivament per residus no perillosos NE
  190204 Residus mesclats prŔviament, compostos per almenys un residu perillˇs ES
  190205 Llots de tractaments fisicoquÝmics que contenen substÓncies perilloses ES
  190206 Llots de tractaments fisicoquÝmics diferents dels especificats en el codi 190205 NE
  190304 Residus perillosos, parcialment estabilitzats, diferents edls especificats en el codi 190308 ES
  190305 Residus estabilitzats diferents dels especificats en el codi 190304 NE
  190306 Residus perillosos solidificats ES
  190307 Residus solidificats diferents dels especificats en el codi 190306 NE
  190401 Residus vitrificats NE
  190403 Fase s˛lida no vitrificada ES
  190802 Residus de desarenatge NE
  190806 Resines intercanviadores d'ions saturades o usades ES
  190899 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  190903 Llots de descarbonataciˇ NE
  190904 Carbˇ actiu usat NE
  190905 Resines intercanviadores d'ions saturades o usades NE
  190999 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  191107 Residus de la depuraciˇ de gasos de combustiˇ ES
  191209 Minerals (per exemple, sorra, pedres) NE
  191301 Residus s˛lids de la recuperaciˇ de s˛ls que contenen substÓncies perilloses ES
  191302 Residus s˛lids de la recuperaciˇ de s˛ls diferents dels especificats en el codi 191301 NE