SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  4:
Residus sōlids, granulats o terrosos (sorres, terres, escōries, ...)
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  010101 Residus de l'extracciķ de minerals metālˇlics NE
  010102 Residus de l'extracciķ de minerals no metālˇlics NE
  010306 Estčrils diferents dels esmentats en els codis 010304 i 010305 NE
  010308 Residus de pols i sorra diferents dels esmentats en el codi 010307 NE
  010309 Llots rojos procedents de la producciķ d'alúmina diferents dels esmentats en el codi 010310 NE
  010399 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  010408 Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 010407 NE
  010409 Residus de sorra i argiles NE
  010410 Residus de pols i sorra diferents dels esmentats en el codi 010407 NE
  010411 Residus de la transformaciķ de potassa i sal gemma diferents dels esmentats en el codi 010407 NE
  010412 Estčrils i altres residus del rentatge i la neteja de minerals, diferents dels esmentats en els codis 010407 i 010411 NE
  010413 Residus del tallament i la serrada de pedra diferents dels esmentats en el codi 010407 NE
  010499 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  010504 Llots i residus de perforacions que contenen aigua dolįa NE
  010599 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  020402 Carbonat cālcic fora d'especificaciķ NE
  050115 Argiles de filtraciķ usades ES
  050604 Residus de columnes de refrigeraciķ NE
  050699 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  050799 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  060702 Carbķ actiu procedent de la producciķ de clor ES
  061199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  061302 Carbķ actiu usat (excepte el codi 060702) ES
  061303 Negre de carbķ NE
  070109 Tortons de filtraciķ i absorbents usats halogenats ES
  070110 Altres tortons de filtraciķ i absorbents usats ES
  070209 Tortons de filtraciķ i absorbents usats halogenats ES
  070210 Altres tortons de filtraciķ i absorbents usats ES
  070309 Tortons de filtraciķ i absorbents usats halogenats ES
  070310 Altres tortons de filtraciķ i absorbents usats ES
  070409 Tortons de filtraciķ i absorbents usats halogenats ES
  070410 Altres tortons de filtraciķ i absorbents usats ES
  070509 Tortons de filtraciķ i absorbents usats halogenats ES
  070510 Altres tortons de filtraciķ i absorbents usats ES
  070609 Tortons de filtraciķ i absorbents usats halogenats ES
  070610 Altres tortons de filtraciķ i absorbents usats ES
  070709 Tortons de filtraciķ i absorbents usats halogenats ES
  070710 Altres tortons de filtraciķ i absorbents usats ES
  080201 Residus de sorra de revestiment NE
  080202 Llots aquosos que contenen materials cerāmics NE
  080299 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100101 Cendra de fons de forn, escōries i pols de caldera (excepte la pols de caldera especificada en el codi 100104) NE
  100114 Cendra de fons de forn, escōries i pols de caldera procedents de la coincineraciķ que contenen substāncies perilloses ES
  100115 Cendra de fons de forn, escōries i pols de caldera procedents de la coincineraciķ, diferents de les especificades en el codi 100114 NE
  100124 Sorra de llits fluīditzats NE
  100125 Residus procedents de l'emmagatzematge i preparaciķ de combustible de centrals termoelčctriques de carbķ NE
  100199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100201 Residus del tractament d'escōries NE
  100202 Escōries no tractades NE
  100299 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100302 Fragments d'ānodes NE
  100304 Escōries de la producciķ primāria ES
  100308 Escōries salines de la producciķ secundāria ES
  100309 Garbelladures negres de la producciķ secundāria ES
  100316 Escumes diferents de les especificades en el codi 100315 NE
  100322 Altres partícules i pols (inclosa la pols de mōlta) diferents de les especificades en el codi 100321 NE
  100329 Residus del tractament d'escōries salines i garbelladures negres que contenen substāncies perilloses ES
  100330 Residus del tractament d'escōries salines i garbelladures negres diferents dels especificats en el codi 100329 NE
  100399 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100401 Escōries de la producciķ primāria i secundāria ES
  100402 Garbelladures i escumes de la producciķ primāria i secundāria ES
  100499 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100501 Escōries de la producciķ primāria i secundāria NE
  100511 Garbelladures i escumes diferents de les especificades en el codi 100510 NE
  100599 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100601 Escōries de la producciķ primāria i secundāria NE
  100602 Garbelladures i escumes de la producciķ primāria i secundāria NE
  100699 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100701 Escōries de la producciķ primāria i secundāria NE
  100702 Garbelladures i escumes de la producciķ primāria i secundāria NE
  100799 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100808 Escōries salines de la producciķ primāria i secundāria ES
  100809 Altres escōries NE
  100811 Garbelladures i escumes diferents de les especificades en el codi 100810 NE
  100814 Fragments d'ānodes NE
  100899 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100903 Escōries de forn NE
  100905 Mascles i motlles de fosa sense colada que contenen substāncies perilloses ES
  100906 Mascles i motlles de fosa sense colada diferents dels especificats en el codi 100905 NE
  100907 Mascles i motlles de fosa amb colada que contenen substāncies perilloses ES
  100908 Mascles i motlles de fosa amb colada diferents dels especificats en el codi 100907 NE
  100912 Altres partícules diferents de les especificades en el codi 100911 NE
  100999 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  101003 Escōries de forn NE
  101005 Mascles i motlles de fosa sense colada que contenen substāncies perilloses ES
  101006 Mascles i motlles de fosa sense colada diferents dels especificats en el codi 101005 NE
  101007 Mascles i motlles de fosa amb colada que contenen substāncies perilloses ES
  101008 Mascles i motlles de fosa amb colada diferents dels especificats en el codi 101007 NE
  101012 Altres partícules diferents de les especificades en el codi 101011 NE
  101099 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  101109 Residus de la preparaciķ de mescles abans del procés de cocciķ que contenen substāncies perilloses ES
  101110 Residus de la preparaciķ de mescles abans del procés de cocciķ diferents dels especificats en el codi 101109 NE
  101199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  101201 Residus de la preparaciķ de mescles abans del procés de cocciķ NE
  101206 Motlles rebutjats NE
  101211 Residus de vidrat que contenen metalls pesants ES
  101212 Residus de vidrat diferents dels especificats en el codi 101211 NE
  101299 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  101301 Residus de la preparaciķ de mescles abans del procés de cocciķ NE
  101304 Residus de la calcinaciķ i hidrataciķ de la calį NE
  101311 Residus de materials compostos a base de ciment diferents dels especificats en els codis 101309 i 101310 NE
  101314 Residus de formigķ i llots de formigķ NE
  101399 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  110116 Resines intercanviadores d'ions saturades o usades ES
  120116 Residus de granallatge o adollament que contenen substāncies perilloses ES
  120117 Residus de granallatge o adollament diferents dels especificats en el codi 120116 NE
  120199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  130501 Sōlids procedents de desarenadors i de separadors d'aigua/substāncies olioses ES
  130508 Mescla de residus procedents de desarenadors i de separadors d'aigua/substāncies olioses ES
  150203 Absorbents, materials de filtraciķ, draps de neteja i roba protectora diferents dels especificats en el codi 150202 NE
  160304 Residus inorgānics diferents dels especificats en el codi 160303 NE
  161101 Revestiments i refractaris a base de carboni, procedents de processos metalˇlúrgics, que contenen substāncies perilloses ES
  161102 Revestiments i refractaris a base de carboni, procedents de processos metalˇlúrgics, diferents dels especificats en el codi 161101 NE
  161103 Altres revestiments i refractaris procedents de processos metalˇlúrgics que contenen substāncies perilloses ES
  161104 Altres revestiments i refractaris procedents de processos metalˇlúrgics diferents dels especificats en el codi 161103 NE
  161105 Revestiments i refractaris, procedents de processos no metalˇlúrgics, que contenen substāncies perilloses ES
  161106 Revestiments i refractaris procedents de processos no metalˇlúrgics, diferents dels especificats en el codi 161105 NE
  170101 Formigķ NE
  170102 Maons NE
  170103 Teules i materials cerāmics NE
  170106 Mescles, o fraccions separades, de formigķ, maons, teules i materials cerāmics que contenen substāncies perilloses ES
  170107 Mescles de formigķ, maons, teules i materials cerāmics, diferents de les especificades en el codi 170106 NE
  170201 Fusta NE
  170202 Vidre NE
  170203 Plāstic NE
  170204 Vidre, plāstic i fusta que contenen substāncies perilloses o estan contaminats per aquestes ES
  170503 Terra i pedres que contenen substāncies perilloses ES
  170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 NE
  170505 Llots de drenatge que contenen substāncies perilloses ES
  170506 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505 NE
  170507 Balast de vies fčrries que conté substāncies perilloses ES
  170508 Balast de vies fčrries diferent de l'especificat en el codi 170507 NE
  170605 Materials de construcciķ que contenen amiant ES
  170801 Materials de construcciķ a base de guix contaminats amb substāncies perilloses ES
  170802 Materials de construcciķ a base de guix diferents dels especificats en el codi 170801 NE
  170901 Residus de construcciķ i demoliciķ que contenen mercuri ES
  170903 Altres residus de construcciķ i demoliciķ (inclosos els residus mesclats) que contenen substāncies perilloses ES
  170904 Residus mesclats de construcciķ i demoliciķ diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903 NE
  190110 Carbķ actiu usat procedent del tractament de gasos de combustiķ ES
  190111 Cendres de fons de forn i escōries que contenen substāncies perilloses ES
  190112 Cendres de fons de forn i escōries diferents de les especificades en el codi 190111 NE
  190117 Residus de pirōlisi que contenen substāncies perilloses ES
  190118 Residus de pirōlisi diferents dels especificats en el codi 190117 NE
  190119 Sorra de llits fluīditzats NE
  190199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  190203 Residus mesclats prčviament, compostos exclusivament per residus no perillosos NE
  190204 Residus mesclats prčviament, compostos per almenys un residu perillķs ES
  190205 Llots de tractaments fisicoquímics que contenen substāncies perilloses ES
  190206 Llots de tractaments fisicoquímics diferents dels especificats en el codi 190205 NE
  190304 Residus perillosos, parcialment estabilitzats, diferents edls especificats en el codi 190308 ES
  190305 Residus estabilitzats diferents dels especificats en el codi 190304 NE
  190306 Residus perillosos solidificats ES
  190307 Residus solidificats diferents dels especificats en el codi 190306 NE
  190401 Residus vitrificats NE
  190403 Fase sōlida no vitrificada ES
  190802 Residus de desarenatge NE
  190806 Resines intercanviadores d'ions saturades o usades ES
  190899 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  190903 Llots de descarbonataciķ NE
  190904 Carbķ actiu usat NE
  190905 Resines intercanviadores d'ions saturades o usades NE
  190999 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  191107 Residus de la depuraciķ de gasos de combustiķ ES
  191209 Minerals (per exemple, sorra, pedres) NE
  191301 Residus sōlids de la recuperaciķ de sōls que contenen substāncies perilloses ES
  191302 Residus sōlids de la recuperaciķ de sōls diferents dels especificats en el codi 191301 NE