CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA
Codi Descripció
0701 Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (FFDU) de productes químics orgànics de base
0702 Residus de la FFDU de plàstics, cautxú sintètic i fibres artificials
0703 Residus de la FFDU de tints i pigments orgànics (excepte els del subcapítol 0611)
0704 Residus de la FFDU de productes fitosanitaris orgànics (excepte els dels codis 020108 i 020109), de conservants de la fusta (excepte els del subcapítol 0302) i d'altres biocides
0705 Residus de la FFDU de productes farmacèutics
0706 Residus de la FFDU de greixos, sabons, detergents, desinfectants i cosmètics
0707 Residus de la FFDU de productes químics resultants de la química fina i productes químics no especificats en cap altra categoria