CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA
Codi Descripció
0801 Residus de la FFDU i del decapatge o l'eliminació de pintura i vernís
0802 Residus de la FFDU d'altres revestiments (inclosos els materials ceràmics)
0803 Residus de la FFDU de tintes d'impressió
0804 Residus de la FFDU d'adhesius i segellants (incloent els productes d'impermeabilització)
0805 Residus no especificats d'una altra manera en el capítol 08