CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA
Codi Descripció
1901 Residus de la incineració o piròlisi de residus
1902 Residus de tractaments fisicoquímics de residus (incloses la descromatització, descianurització i neutralització)
1903 Residus estabilitzats/solidificats
1904 Residus vitrificats i residus de la vitrificació
1905 Residus del tractament aerobi de residus sòlids
1906 Residus del tractament anaerobi de residus
1907 Lixiviats d'abocador
1908 Residus de les plantes de tractament d’aigües residuals no especificats en cap altra categoria
1909 Residus de la preparació d'aigua per a consum humà o aigua per a ús industrial
1910 Residus procedents de la fragmentació de residus que contenen metalls
1911 Residus de la regeneració d'olis
1912 Residus del tractament mecànic de residus (per exemple, classificació, trituració, compactació, peletització) no especificats en cap altra categoria
1913 Residus de la recuperació de sòls i d’aigües subterrànies