SDR
Formalització de la declaració de residus
Problemes tècnics
Consells
 
Formalització de la declaració de residus

Què és la Declaració anual de residus industrials (DARI)?

Quines activitats estan obligades a fer la DARI?
Quines dades de residus cal incloure a la DARI?
He de comunicar els canvis de dades de l'empresa (canvi de societat, adreça, responsable de residus, telèfon, etc.)?
Encara no he rebut els impresos per fer la DARI
La meva empresa només genera residus assimilables a municipals i no genera residus perillosos, resta obligada a fer la DARI?
La meva empresa no genera residus, resta obligada a fer la DARI?
Durant aquest any no hem gestionat externament els residus, sinó que els hem tingut emmagatzemats en la fàbrica, estem obligats a presentar la DARI?
La meva empresa té diferents centres amb un codi de productor cadascun, es pot fer una DARI conjunta o he de fer una per cada centre?
Hem de presentar la DARI d'aquest any, però hem cessat l'activitat de l'empresa durant l'any anterior, estem obligats a presentar-la?

Què passa si no es presenta la DARI?

Com es pot trametre la DARI a l' Agència de Residus de Catalunya?

Quina és la data de la presentació de la declaració?

Quin tipus de declaració he de fer, ordinària o simplificada?
Què són els béns produïts?
Què són les matèries primes?
On puc trobar els codis de les matèries primes o els codis dels béns produïts?
No sé els codis de gestor o de transportista. On els puc trobar?
No sé el codi del residu?
Què s'ha de posar a la casella "mètode de gestió"?
Què s'ha de posar a la casella "tractament de destinació", que s'obre al marcar el mètode de tractament T62?
Què s'ha de posar a la casella "Pes de la unitat (en kg)"?
Escric les dades de l'empresa i no em deixa seguir endavant?
Com s'introdueixen els residus?
He posat els residus que generem però on s'ha de posar el gestor i el transportista que ens fa la recollida?
Cal declarar les aigües residuals?
On puc trobar la classificació dels residus?
Com aconseguir una còpia en paper de la declaració de residus que vaig presentar?
Com puc aconseguir el meu codi d'usuari i contrasenya?
Vull enviar per internet una declaració de l'any anterior i no puc
Quan intento obrir una fitxa, o acceptar unes dades de la declaració dins de l'entorn de l'SDR en línia, el programa queda bloquejat?
Consulta telefònica
   
 
 
 
Què és la Declaració anual de residus industrials (DARI)?
 

La DARI és un document on es recullen les dades dels residus produïts per a cada centre de producció en el període d'un any natural.

 
 
 
 
Quines activitats estan obligades a fer la DARI?
 
L'obligació de fer la Declaració anual de residus industrials depèn de l'activitat de l'empresa (CCAE classificació catalana d'activitats econòmiques, equivalent a la CNAE, que és la classificació nacional). En termes generals, segons el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus, modificat pel Decret 88/2010, de 29 de juny, estan obligades a fer la Declaració anual de residus industrials (DARI) totes aquelles empreses que realitzen una activitat industrial i tenen processos de fabricació.
 
 
 
 
Quines dades de residus cal incloure a la DARI?
 

Dins del primer trimestre d'un any cal presentar les dades de residus generats durant l'any anterior. Per exemple: a la DARI a presentar durant el primer trimestre del 2016 cal incloure els residus produïts durant tot el 2015.

 
 
 
 
He de comunicar els canvis de dades de l'empresa (canvi de societat, adreça, responsable de residus, telèfon, etc.)?
 

Alguns canvis produïts a l'empresa es poden comunicar actualitzant les dades dins de la DARI (responsable de residus, telèfon, adreça electrònica, adreça correspondència, etc.). En el cas de que és tracti d'un canvi d'adreça física o societat cal posar-se en contacte amb l'Agència de Residus amb el Departament d'Atenció Ciutadana a l'adreça de correu electrònic productors.arc-tes@gencat.cat.

 
 
 
 
Encara no he rebut els impresos per fer la DARI
 

L'Agència de residus no enviarà documentació en paper als productors. És obligació del productor saber que la DARI és un document que cal presentar obligatòriament el primer trimestre de cada any.

Entrant a la web de l'Agència de Residus (http://residus.gencat.cat/ca) es poden trobar diferents alternatives per tal de poder efectuar la DARI. Es pot fer en línia, entrant al Sistema Documental de Residus (SDR), amb el codi d'usuari i contrasenya o bé obtenir els impresos en format pdf i emplenar-los manualment.

 
 
 
 
La meva empresa només genera residus assimilables a municipals i no genera residus perillosos, resta obligada a fer la DARI?
 

Tal i com hem explicat anteriorment l'obligació de fer o no la Declaració anual de residus industrials depèn de l'activitat de l'empresa. Per tant, si pel CCAE està obligada a fer-la, és indiferent si l'empresa genera petites quantitats de residus o de si són residus no perillosos.

 
 
 
 
La meva empresa no genera residus, resta obligada a fer la DARI?
 

Com en el cas anterior, l'obligació de fer la DARI depèn de la CCAE que tingui l'activitat. Per tant, si es tracta d'una activitat industrial obligada a fer-la cal que la presenti complimentant només les dades generals i especificant a l'apartat d'observacions que no s'han generat residus.

 
 
 
 
Durant aquest any no hem gestionat externament els residus, sinó que els hem tingut emmagatzemats en la fàbrica, estem obligats a presentar la DARI?
 

Sí. A la DARI, dins l'apartat gestió de residus, hi ha un apartat específic per l'emmagatzematge en origen, on s'ha de declarar la quantitat emmagatzemada a principis i a finals d'any del residu en concret.

Si presenten DARI en paper amb el formulari normalitzat, al model ordinari hi ha un apartat específic per declarar els residus que s'han tingut emmagatzemats (full núm. 8) i a les instruccions associades hi ha la codificació dels mètodes d'emmagatzematge per tal de descriure sota quines condicions han estat emmagatzemats (en piles, dins de bidons, a la intempèrie, en un lloc tancat...). Dins el model simplificat no existeix un apartat específic per l'emmagatzematge , tot i això s'han de declarar a l'apartat de «Gestió de residus» utilitzant els codis que apareixen a les instruccions per descriure el mètode d'emmagatzematge.

 
 
 
 
La meva empresa té diferents centres amb un codi de productor cadascun, es pot fer una DARI conjunta o he de fer una per cada centre?
 

L'obligació de presentar la DARI correspon a cada centre productor, tot i que siguin diferents centres d'una mateixa empresa. Per tant, no es pot presentar una DARI conjunta incloent els residus de tots els centres. Cal recordar però, que cada centre productor, en funció del seu CCAE, estarà obligat o no a fer la declaració.

 
 
 
 
Hem de presentar la DARI d'aquest any, però hem cessat l'activitat de l'empresa durant l'any anterior, estem obligats a presentar-la?
 

Sí. Cal presentar la DARI declarant els residus gestionats durant el període de l'any anterior en què es va tenir activitat. D'altra banda, cal enviar per correu ordinari o presentar en persona al registre de  Agència de Residus de Catalunya de Barcelona o als Serveis territorials un escrit dirigit al Departament d'Atenció Ciutadana comunicant la baixa de l'empresa i adjuntant la fotocòpia de la baixa de l'Impost d'activitats econòmiques (IAE).

 
 
 
 
Què passa si no es presenta la DARI?
 

L'incompliment de l'obligació de presentar la DARI pot constituir una infracció administrativa tipificada en Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus , i donar lloc a la incoació del corresponent expedient sancionador.

 
 
 
 
Com es pot trametre la DARI a l'Agència de Residus de Catalunya?
 

Les declaracions emplenades amb el PADRI en línia es desen automàticament al servidor de l'Agència de Residus de Catalunya, en el moment de fer la presentació telemàtica a través de l'SDR (l'accés al sistema demana identificació amb usuari i contrasenya). El sistema dona un número de registre automàticament. Es pot imprimir aquest número de registre, com a comprovant de la presentació de la declaració.

La DARI també pot ser tramesa per correu o bé lliurar-se presencialment, ja sigui a les  dependències de Barcelona o als Serveis territorials. Us recordem que no es pot trametre per fax ni correu electrònic.

 
 
 
 
Quina és la data de presentació de la declaració?
 

Cal presentar la DARI dins del primer trimestre de cada any i per tant la data límit és el dia 31 de març.

 
 
 
 
Quin tipus de declaració he de fer, ordinària o simplificada?
 

El centre productor que tingui més de 5 treballadors totals (incloent autònoms, gerència, personal comercial, etc., és a dir incloent el total de treballadors de l'empresa, indiferentment de què treballin o no dins del procés de producció del centre) ha de complimentar la DARI ordinària. En canvi, per menys o igual a 5 treballadors totals es complimenta la DARI simplificada.

 
 
 
 
Què són els béns produïts?
 

Els béns produïts són els productes acabats que fa l'empresa.

 
 
 
 
Què són les matèries primes?
 

Les matèries primes són els materials que compra l'empresa per tal de fer els productes acabats.

 
 
 
 
On puc trobar els codis de les matèries primes o els codis dels béns produïts?
 

La codificació emprada ha de ser l'establerta en el CCPA-14 -classificació catalana de productes per activitats. (Decret 114/2014, de 29 de juliol, publicat en DOGC núm. 6676 de 31 de Juliol de 2014).

 
 
 
 
No sé els codis de gestor o de transportista. On els puc trobar?
 

A la pàgina web es pot consultar el llistat dels gestors autoritzats i dels transportistes autoritzats.

 
 
 
 
No sé el codi del residu?
 

El productor ha de codificar els seus residus segons el Catàleg Europeu de Residus (CER).

 
 
 
 
Què s'ha de posar a la casella "mètode de gestió"?
 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) (CER) determina les possibles vies de gestió per a cada residu. El mètode de gestió és el tractament o valorització que realitza el gestor. Els mètodes de gestió començats per «V» són operacions de valorització i els començats per «T» corresponen a tractaments de disposició final. Es pot consultar la fitxa de cada gestor per saber quines vies de gestió realitza.

 
 
 
 
Què s'ha de posar a la casella "tractament de destí" que s'obre al marcar el mètode de tractament T62?
 

El mètode de tractament T62 indica una gestió a través de un centre de recollida i transferència a un altre centre de gestió. A la casella tractament de destí han de diferenciar si el mètode de gestió del centre de destí final és de tipus "Valorització" o "Eliminació".

 
 
 
 
Què s'ha de posar a la casella "Pes de la unitat (en kg)"?
 

Sempre cal expressar la quantitat de residus generats en Tones/any. Si no fos possible, per les quantitats informades diferents de tona o kilogram el productor ha d'informar de la relació entre la unitat seleccionada i el seu pes en kilograms (p.ex, pes de 1 unitat de bidó, pes de 1 litre d'oli, pes de 1 m3 de dissolvent, etc).

Ex: si han generat 100 litres d'oli han de posar el pes d'un litre d'oli a la casella de pes de la unitat, en aquest cas 0.9 kg, i el programa calcularà a la casella de quantitat resultant el pes en tones del total generat.

 
 
 
 
Escric les dades de l'empresa i no em deixa seguir endavant?
 

Primer de tot s'ha d'assegurar d'haver omplert tots els camps obligatoris. El programa té estructura d'arbre i s'han d'anar desplegant els subapartats (normalment s'ha de fer un click sobre el signe + a la part esquerra de la pantalla).

 
 
 
 
Com s'introdueixen els residus?
 

Sobre l'apartat «residus» es crea un residu nou utilitzant l'icona "nova fitxa" del lateral esquerre de la pantalla. Amb la lupa es busca el codi del residu al catàleg de residus, es pot fer la cerca per codi o descripció del residu (paraula clau), o bé manualment (fent clic sobre el grup fins a obtenir el codi amb els 6 dígits).

 
 
 
 
He posat els residus que generem però on s'ha de posar el gestor i el transportista que ens fa la recollida?
 

Un cop introduït el residu es pot observar un (signe +) previ al codi de residu . Aquest signe + desplega un subapartat que diu Gestió del residu, fent clic sobre l'icona 'nova fitxa' s'obre una finestra per escollir la via de gestió: gestió en origen, valorització externa, tractament extern, subproductes o emmagatzematge. Després s'haurà de posar la quantitat anual generada, el mètode de gestió, el transportista i el gestor.

 
 
 
 
Cal declarar les aigües residuals?
 

Cal declarar els residus líquids o les aigües residuals generats en el procés productiu o neteges associades, quan no es destinin a la xarxa de clavegueram.

 
 
 
 
On puc trobar la classificació dels residus?
 

Aquesta classificació es troba a la fitxa d'acceptació del residu (si se'n disposa) o bé a les instruccions generals i annexos dels impressos de la declaració.

 
 
 
 
Com aconseguir una còpia en paper de la declaració de residus que vaig presentar?
 

Podeu realitzar una impressió directament des de l'SDR, accedint a l'icona 'obrir declaració' del PADRI. Un cop dins escolliu l'any de la declaració que us interessa imprimir, i imprimiu a través de l'icona específica. Les declaracions trameses en format paper també es podran recuperar a través de l'SDR.

Com a via alternativa el productor de residus pot sol·licitar la còpia mitjançant un escrit adreçat a l'Agència de Residus de Catalunya a l'atenció del Departament d'Atenció Ciutadana i la rebrà en un termini mínim de 15 dies.

 
 
 
 
Com puc aconseguir el meu codi d'usuari i contrasenya?
 

Per tal de realitzar la Declaració Anual de Residus Industrials de forma més fàcil i ràpida, podeu efectuar-la en línia, entrant al Sistema Documental de Residus (SDR) a l'adreça https://sdr.arc.cat, amb el vostre codi d'usuari i contrasenya. Per la realització de la declaració en línia no és necessària la utilització de la targeta de coordenades.

En cas que encara no tingueu el vostre codi d'usuari i contrasenya, els podeu sol·licitar  a través del mateix sistema SDR accedint a la pregunta "Heu oblidat el vostre usuari?"

 
 
 
 
Vull enviar per internet una declaració de l'any anterior i no puc
 

Per internet només es poden enviar les declaracions corresponents a la campanya actual .Si voleu enviar una declaració anterior, poseu-vos en contacte amb l'Agència de Residus de Catalunya.

 
 
 
 
Quan intento obrir una fitxa, o acceptar unes dades de la declaració dins de l'entorn de l'SDR en línia, el programa queda bloquejat
 

El programa sembla que es bloqueigi perquè teniu activat el "Bloquejador d'elements emergents". Per desactivar-lo heu d'executar la següent acció a la barra de menú de l'SDR: Eines / Bloquejador d'elements emergents / Desctivar.

 
 
 
 
Consulta telefònica
 

Si amb aquestes preguntes, no heu pogut resoldre els vostres dubtes, poseu-vos en contacte amb l'Agència de Residus de Catalunya al telèfon 935 673 300 o 900 900 408 o via correu electrònic informacio.arc.tes@gencat.cat..

 
 
 
Problemes tècnics
Quan intento accedir al Sistema Documental de Residus (SDR) apareix un missatge dient que no és un lloc segur i no em permet entrar.
Quan valido la finestra de nova declaració apareix un missatge dient que revisi el camp d'Identificació?
 
 
 
Quan intento accedir al Sistema Documental de Residus (SDR) apareix un missatge dient que no és un lloc segur i no em permet entrar.
 
Teniu activat el "Bloquejador de finestres emergents". Per desactivar-lo heu d'executar la següent acció a la barra de menú de l'SDR: Eines/Bloquejador d'elements emergents/Desactivar. Si amb això és continua bloquejant l'entrada és perquè teniu altres bloquejadors activats, com per exemple el del navegador.
 
 
 
 
Quan valido la finestra de nova declaració apareix un missatge dient que revisi el camp d'Identificació?
 
El camp d'identificació ha de ser una paraula que identifiqui la declaració, no pot contenir espais ni símbols.
 
 
 
Consells
   
 
Consells a seguir:
 
Recomanem que l'empresa productora conservi una còpia de la DARI presentada.
 
Recomanem conservar la DARI durant un període de 5 anys.
 
 
La meva empresa té diversos centres, puc enviar totes les declaracions juntes o les he d'enviar per separat?
 
Al registre de l'Agència de Residus de Catalunya ha de constar presentada la DARI de cada centre productor, per tant, recomanem el següent:
 
Si s'envien diferents DARI's per correu ordinari recomanem que es faci separadament en diferents sobres, o bé, si es presenten dins d'un mateix sobre que no es grapin conjuntament, ja que a l'hora d'enregistrar les DARI es pot entendre que es presenta una única declaració.
Si es presenten diferents DARI's en persona al registre cal presentar cadascuna per separat amb el seu corresponent codi de productor.