SDR
Introdueixi la codificació del residu i el tipus de gestio i el sistema comprovarà la documentació necessària
 
 
 
     
Codi
  Classe
Buscar
Descripció
 
 
 
Tractament d'eliminació
Tractament de valorització
Tractament de valorització energètica en instal·lacions d'incineració
 
Quantitat estimada
per transport (Tn)
Tipus transport
 
 
 
 
FA: Fitxa d'Acceptació.
FS: Full de Seguiment.
FI: Full de Seguiment Itinerant.
NP: Notificació prèvia
DI: Document d'identificació
JRR: Justificant de recepció de residus.
 
Transport individual:
Transport per un residu d'un productor.
 
Transport itinerant:
Transport simultani de residus de diferents productors.
 
 
Nota d'avís
Aquest sistema és orientatiu. Per a més informació consulteu el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.