SDR
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PEL TRASLLAT I GESTIÓ DE RESIDUS AMB GESTORS AUTORITZATS
Tipus productor

Introdueixi el codi de productor (si el sap) o bé el tipus de productor (industrial o no industrial) en cas contrari:

Tipus de productor:

Productor industrial (activitats de transformació, de fabricació, de producció, de gestió de residus, etc.)
Productor no industrial (serveis, comerços, administració; per exemple tallers mecànics, centres sanitaris, activitats de manteniment, etc.)
Residu
Gestió residu

Introdueixi el tipus de gestió

Tractament de valorització
Tractament de valorització energètica en instal·lacions d'incineració
Tractament d'eliminació
Dades de transport
 
Notes d'avís
Quan la gestió sigui la valorització energètica (tant en instal·lacions d'incineració com en d'altres forns) en el moment de la tramitació de la FA/NP cal adjuntar l'analítica del PCI del residu i el certificat de la instal·lació (punt 5.5 de la guia del CRC decret 152/2017).
Quan la gestió sigui l'eliminació en un dipòsit controlat de residus cal presentar en el moment de la tramitació de la FA/NP una caracterització bàsica.
Aquesta consulta és orientativa. Per a més informació consulteu el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus, el Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat i el Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya i la Guia que el desenvolupa.
En cas de residus classificats amb un codi mirall i amb destinació dipòsit controlat, és necessari complir amb l'establert al Decret 69/2009 de 28 d'abril i al RD 646/2020, de 7 de juliol.
En el cas del residus identificats amb un codi mirall, el primer que s'ha de fer és acreditar la classificació de la perillositat (perillós/no perillós), d'acord amb el Reglament (UE) nº 1357/2014, per la qual cosa caldrà:
  • Informe de mostreig i informe classificació de la perillositat realitzats per una entitat acreditada (EC-RES).
  • Analítica classificació perillositat, realitzada per un laboratori habilitat (LA-RES).
Un cop classificat el residu, caldrà avaluar-lo respecte dels valors límits d'admissió establerts a la Normativa per al dipòsit en el qual es pretén eliminar (classe I,II,III)
  • Informe de mostreig realitzat per una entitat acreditada (EC-RES).
  • Analítica dels paràmetres d'admissió a abocador, realitzada per un laboratori habilitat (LA-RES).
 
 
FA: Fitxa d'Acceptació.
NP: Notificació prèvia
NIO: Notificació identificació d'obra
FS: Full de Seguiment.
DI: Document d'identificació
FI: Full de Seguiment Itinerant.
JRR: Justificant de recepció de residus: per transport no professional
DSRC:  Document de seguiment de residus de la construcció
 
Transport individual:
Transport directe entre un productor i un gestor.
 
Transport itinerant:
Transport itinerant de diversos productors amb destinació a un gestor.