SDR
SOC UNA APC?
L'Ordre PRA/1080/2017 modifica l'annex I del RD 9/2005 corresponent a la llista dels epígrafs considerats com a activitats potencialment contaminants del sòl (APC), bàsicament en el termes següents:

  • Actualitza la llista al CNAE 2009.
  • Elimina APC respecte l'annex I del RD 9/2005.
  • Incorpora noves activitats potencialment contaminants del sòl (camps de tir).
  • En funció dels epígrafs, aporta un nou element en la descripció de l'abast de l'activitat per a ser considerats APC o no.

Degut a aquesta modificació es presenta una aplicació de suport per orientar si una activitat és potencialment contaminant del sòl (APC).
Per saber si l'activitat que es desenvolupa en una instal·lació és una APC cal introduir la informació següent:
1- Les activitats, principal i secundària, que es desenvolupen a les instal·lacions segons el CCAE 2009 (és molt important que el/els CCAE s'introdueixin correctament, atès que aquests s'incorporaran automàticament si es genera l'informe de situació sense poder-se modificar posteriorment):
Codi activitat Activitat principal Descripcio activitat  

2- L'activitat produeix, utilitza o emmagatzema més de 10t per any d'una o vàries de les substàncies incloses en el RD 363/1995, de 10 de març, pel que s'aprova el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetat de substàncies perilloses?


3- L'activitat disposa d'emmagatzematges de combustible per a ús propi segons el RD 1523/1999, d'1 d'octubre, amb un consum anual mig superior a 300.000l i un volum total d'emmagatzematge igual o superior a 50.000l?