Registre de transportistes de residus de catalunya
 •  0 Qualsevol
 •  1 Residus sòlids fàcilment inflamables
 •  2 Altres residus sòlids no inclosos en altres grups
 •  3 Residus sòlids i pastosos fermentables i llots de depuradora
 •  4 Residus sòlids, granulats o terrosos (sorres, terres, escòries, ...)
 •  5 Pols fines (cendres volants)
 •  6 Residus líquids i pastosos inflamables (dissolvents, hidrocarburs, ...)
 •  7 Àcids, bases i altres residus corrosius
 •  8 Residus líquids no corrosius i no inflamables
 •  9 Residus de sals minerals, biocides, catalitzadors, ...
 •  10 Olis minerals
 •  11 Residus carnis
 •  12 Sang
 •  13 Residus fecals
 •  14 Bidons que han contingut matèries tòxiques
 •  15 Residus amb PCB i PCT
 •  16 Medicaments i cosmètics caducats, fora de normes, ...
 •  17 Residus especials en petites quantitats (res. de laboratoris, farmàcies, ...)
 •  18 Amiant en pols
 •  19 Olis vegetals
 •  20 Pneumàtics
 •  21 Piles i bateries de tot tipus
 •  22 Frigorífics
 •  23 Fluorescents i llums de vapor de mercuri
 •  24 Residus sanitaris del grup III
 •  25 Residus citotòxics
 •  26 Transports especials (gasos comprimits, explosius, ...)
 •  27 Cadàvers d'animals
Nom Municipi Comarca