SDR
 
Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'Agència de Residus, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'Agència de Residus. Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:
 
  • Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • L'Agència de Residus no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta Administració.
  • L'Agència de Residus no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
L’ús d’aquest sistema d’informació està regulat per llei, segons ORDRE MAB/329/2003, de 15 de juliol, per la qual s'aprova el procediment telemàtic relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la sol·licitud d'inscripció en el Registre de productors de residus industrials de Catalunya.
 
Reglament (UE) 2016/679

Informació sobre el tractament de dades d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals:

Registre general de persones productores de residus de Catalunya
Registre general de persones gestores de residus de Catalunya