Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
ADEC GLOBAL, SL
Codi gestor
E-1190.10
Codi NIMA
0800546651
Adreça física
POL. IND. CAN PRUNERA - C/ GARRAF, S/N
08759 VALLIRANA
Adreça de correspondència
POL. IND. CAN PRUNERA - C/ GARRAF, 27
08759 VALLIRANA
Telèfon
930027278
Fax
936600289
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  408977  //   Y:  4580766
Dades de l'activitat
Activitat
VALORITZACIÓ DE RESIDUS DE RUNA I D’ESCÒRIES MITJANÇANT TRIATGE, TRITURACIÓ, GARBELLAT I SEPARACIÓ DE LES DIFERENTS FRACCIONS (METÀL·LICA / ÀRID / ALTRES OBTINGUTS DE LA RUNA). VALORITZACIÓ D’ESCÒRIES DE FONS DE FORN MITJANÇANT CRIBAT
 
Operacions autoritzades
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics
V71 Utilització en la construcció