Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
RECICLATGE VERD, SL
Codi gestor
E-1539.15
Codi NIMA
0800610182
Adreça física
POL. IND. ZONA FRANCA - C/ C, 19
08040 BARCELONA
Adreça de correspondència
POL. IND. GRAN LAND - C/ EDUARD MARISTANY, 362
08918 BADALONA
Telèfon
935958263
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  427503  //   Y:  4576130
Dades de l'activitat
Activitat
CLASSIFICACIÓ DE PAPER I CARTRÓ, FUSTA, VIDRE, PLÀSTIC, FERRALLA. PREMSAT DE FILTRES D'OLI. TRIATGE RESIDU GENERAL I SEPARACIÓ DE LES DIFERENTS FRACCIONS VALORITZABLES. CRT DE RESIDUS PERILLOSOS I NO PERILLOSOS.
 
Operacions autoritzades
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència
V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilització de fustes
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics