Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
LLORENS ISBERT, SL
Codi gestor
E-82.94
Codi NIMA
0800146381
Adreça física
POL.IND. IGUALADA, C/ LUXEMBURG,1,PARC.63
08700 IGUALADA
Adreça de correspondència
POL.IND. IGUALADA, C/LUXEMBURG, 1, PARC.63
08700 IGUALADA
Telèfon
938044258
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  385616  //   Y:  4604901
Dades de l'activitat
Activitat
VALORITZACIÓ DE PAPER I RESIDUS GENERALS MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ, D’EXTINTORS MITJANÇANT EXTRACCIÓ DE LA POLS, DE LA POLS D’EXTINTORS MITJANÇANT LA INCORPORACIÓ D’UN ADDITIU, I CRT SEGONS LLICENCIA AMBIENTAL DE 4/5/2012
 
Operacions autoritzades
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència
V11 Reciclatge de paper i cartó
V42 Regeneració d'altres materials inorgànics