SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  22:
Frigorífics
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  160211 Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs, HCFC, HFC ES
  16021111 Aparells amb CFC, HFC, HCFC, HC, NH3.- Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs, HCFC, HFC ES
  200123 Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs ES
  20012311 Aparells amb CFC, HFC, HCFC, HC, NH3.- Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs ES
  200135 Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i 200123 que contenen components perillosos ES