SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  24:
Residus sanitaris del grup III
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  180101 Objectes tallants i punxants (excepte el codi 180103) NE
  180102 Restes anatòmiques i òrgans, incloent bosses i bancs de sang (excepte el codi 180103) NE
  180103 Residus la recollida i eliminació dels quals són objecte de requisits especials per prevenir infeccions ES
  180201 Objectes tallants i punxants (excepte el codi 180202) NE
  180202 Residus la recollida i eliminació dels quals són objecte de requisits especials per prevenir infeccions ES
  180203 Residus la recollida i eliminació dels quals no són objecte de requisits especials per prevenir infeccions NE