SDR
El codi NIMA és un numero d'identificació, únic a tot l'estat espanyol, dels centres de producció i gestió (inclòs el transport) de residus.
Consulta inscripcions registres
DADES D'ENTITAT
Nif:
Raó social:
DADES DE CENTRES
Nima Codis Adreça física Codi Postal Municipi
 
 
 
 
 
LLEGENDA DE CODIS
E- Instal·lació de gestió
P- Centre productor de residus
T- Empresa transportista de residus
A- Empresa Agent de residus
N- Empresa Negociant de residus

Els DNI de les persones físiques no són consultables d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.