CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA
Codi Descripció
1501 Envasos (inclosos els residus d'envasos de la recollida selectiva municipal)
1502 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora