CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA
Codi Descripció
1601 Vehicles de diferents mitjans de transport (inc. les màquines no de carretera) al final de la seva vida útil i residus del desballes. de vehicles al final de la seva vida útil i del manten. de vehicles (excepte els dels capítols 13,14, 1606, 1608)
1602 Residus d'equips elèctrics i electrònics
1603 Lots de productes fora d'especificació i productes no utilitzats
1604 Residus d'explosius
1605 Gasos en recipients a pressió i productes químics rebutjats
1606 Piles i acumuladors
1607 Residus de la neteja de cisternes de transport i emmagatzematge i de la neteja de cisternes (excepte els dels capítols 05 i 13)
1608 Catalitzadors usats
1609 Substàncies oxidants
1610 Residus líquids aquosos destinats a plantes de tractament externes
1611 Residus de revestiments de forns i refractaris