CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA
Codi Descripció
1701 Formigó, maons, teules i materials ceràmics
1702 Fusta, vidre i plàstic
1703 Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats
1704 Metalls (inclosos els seus aliatges)
1705 Terra (inclosa l'excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge
1706 Materials d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant
1708 Materials de construcció a base de guix
1709 Altres residus de construcció i demolició