CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA
Codi Descripció
2001 Fraccions recollides de manera selectiva (excepte les especificades en el subcapítol 15 01)
2002 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris)
2003 Altres residus municipals