SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  14:
Bidons que han contingut matèries tòxiques
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes ES