SDR

Usuaris registrats en edicions anteriors:
L'usuari d'edicions anteriors de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus o de la campanya Let's Clean Up Europe disposa de codi d'usuari per entrar a l'aplicatiu.
A l'aplicatiu, primer s'ha de validar o corregir les dades de l'Entitat enregistrades. Segon ha d'entrar les dades de l'activitats, la qual s'emmarca en les campanyes de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus o Let's Clean Up Europe.
Nous usuaris:
Si encara no disposa de les dades de connexió, pot donar-se d'alta amb un nou codi d'usuari.
Una vegada s'entri a l'aplicatiu amb l'usuari i password que se li hagi assignat a través de correu electrònic, els passos a seguir són els següents:

1. Entrar les Dades de l'Entitat: Responsable de Projectes que organitzarà una activitat en el marc de la Campanya de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus o de Let's Clean Up Europe.

2. Entrar les Dades descriptives de l'Activitat amb horaris i llocs previstos.

3. Prémer Presentar per tal d'enviar l'Activitat proposada.

Un cop presentada i acceptada la proposta es podrà modificar emplaçament, data i horaris.

  Departament de Prevenció i Eficiència dels recursos
Àrea d'Economia Circular
Agència de Residus de Catalunya
Telf:93 567 33 00 - ext. 1181
Adreça electrònica:setmanaprevencio.arc@gencat.cat
 
 
Accediu a l'SDR
  • No disposeu de les claus d'accés (per oblit o per qualsevol altre motiu)?