SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  26:
Transports especials (gasos comprimits, explosius, ...)
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  140601 Clorofluorocarburs, HCFC, HFC ES
  150111 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa (per exemple, amiant) ES
  160110 Components explosius (per exemple, coixins de seguretat) ES
  160401 Residus de municions ES
  160402 Residus de focs d'artifici ES
  160403 Altres residus explosius ES
  160504 Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses ES
  160505 Gasos en recipients a pressió diferents dels especificats en el codi 160504 NE