SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  9:
Residus de sals minerals, biocides, catalitzadors, ...
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  010304 Estčrils que generen ācid procedents de la transformaciķ de minerals sulfurats ES
  010305 Altres estčrils que contenen substāncies perilloses ES
  010307 Altres residus que contenen substāncies perilloses procedents de la transformaciķ física i química de minerals metālˇlics ES
  010310 Llots rojos procedents de la producciķ d'alúmina que contenen substāncies perilloses diferents dels residus esmentats en el codi 010307 ES
  010407 Residus que contenen substāncies perilloses procedents de la transformaciķ física i química de minerals no metālˇlics ES
  010506 Llots i altres residus de perforacions que contenen substāncies perilloses ES
  010507 Llots i altres residus de perforacions que contenen barita diferents dels esmentats en els codis 010505 i 010506 NE
  010508 Llots i altres residus de perforacions que contenen clorurs diferents dels esmentats en els codis 010505 i 010506 NE
  020108 Residus agroquímics que contenen substāncies perilloses ES
  020302 Residus de conservants NE
  020602 Residus de conservants NE
  030299 Conservants de la fusta no especificats en cap altra categoria DP
  040216 Colorants i pigments que contenen substāncies perilloses ES
  040217 Colorants i pigments diferents dels esmentats en el codi 040216 NE
  050113 Llots procedents de l'aigua d'alimentaciķ de calderes NE
  050701 Residus que contenen mercuri ES
  050702 Residus que contenen sofre NE
  060311 Sals sōlides i solucions que contenen cianurs ES
  060313 Sals sōlides i solucions que contenen metalls pesants ES
  060314 Sals sōlides i solucions diferents de les esmentades en els codis 060311 i 060313 NE
  060315 Ōxids metālˇlics que contenen metalls pesants ES
  060316 Ōxids metālˇlics diferents dels esmentats en el codi 060315 NE
  060399 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  060403 Residus que contenen arsčnic ES
  060404 Residus que contenen mercuri ES
  060405 Residus que contenen altres metalls pesants ES
  060602 Residus que contenen sulfurs perillosos ES
  060603 Residus que contenen sulfurs diferents dels esmentats en el codi 060602 NE
  060699 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  060704 Solucions i ācids, per exemple, ācid de contacte ES
  060799 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  060802 Residus que contenen clorosilans perillosos ES
  060899 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  060902 Escōries de fōsfor NE
  060903 Residus cālcics de reacciķ que contenen o estan contaminats amb substāncies perilloses ES
  060904 Residus cālcics de reacciķ diferents dels esmentats en el codi 060903 NE
  060999 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  061002 Residus que contenen substāncies perilloses ES
  061099 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  061101 Residus cālcics de reacciķ procedents de la producciķ de diōxid de titani NE
  061301 Productes fitosanitaris inorgānics, conservants de la fusta i altres biocides ES
  061305 Sutge ES
  061399 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  070413 Residus sōlids que contenen substāncies perilloses ES
  070513 Residus sōlids que contenen substāncies perilloses ES
  100105 Residus cālcics de reacciķ en forma sōlida procedents de la dessulfuraciķ de gasos de combustiķ NE
  100107 Residus cālcics de reacciķ en forma de llots procedents de la dessulfuraciķ de gasos de combustiķ NE
  100321 Altres partícules i pols (inclosa la pols de mōlta) que contenen substāncies perilloses ES
  100403 Arseniat de calci ES
  100911 Altres partícules que contenen substāncies perilloses ES
  100915 Residus d'agents indicadors de fissuraciķ que contenen substāncies perilloses ES
  100916 Residus d'agents indicadors de fissuraciķ diferents dels especificats en el codi 100915 NE
  101011 Altres partícules que contenen substāncies perilloses ES
  101015 Residus d'agents indicadors de fissuraciķ que contenen substāncies perilloses ES
  101016 Residus d'agents indicadors de fissuraciķ diferents dels especificats en el codi 101015 NE
  110108 Llots de fosfataciķ ES
  110109 Llots i tortons de filtraciķ que contenen substāncies perilloses ES
  110115 Eluats i llots procedents de sistemes de membranes o d'intercanvi iōnic que contenen substāncies perilloses ES
  110198 Altres residus que contenen substāncies perilloses ES
  110199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  110202 Llots de la hidrometalˇlúrgia del zinc (inclosa jarosita i goetita) ES
  110203 Residus de la producciķ d'ānodes per a processos d'electrōlisi aquosa NE
  110205 Residus de processos de la hidrometalˇlúrgia del coure que contenen substāncies perilloses ES
  110206 Residus de processos de la hidrometalˇlúrgia del coure diferents dels especificats en el codi 110205 NE
  110207 Altres residus que contenen substāncies perilloses ES
  110299 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  110301 Residus que contenen cianur ES
  110302 Altres residus ES
  110501 Mates de galvanitzaciķ NE
  110502 Cendres de zinc NE
  110504 Fundents usats ES
  110599 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  150202 Absorbents, materials de filtraciķ (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per substāncies perilloses ES
  160108 Components que contenen mercuri ES
  160199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  160303 Residus inorgānics que contenen substāncies perilloses ES
  160305 Residus orgānics que contenen substāncies perilloses ES
  160307 Mercuri metāl.lic ES
  160801 Catalitzadors usats que contenen or, plata, reni, rodi, palˇladi, iridi o platí (excepte el codi 160807) NE
  160802 Catalitzadors usats que contenen metalls de transiciķ o compostos de metalls de transiciķ perillosos ES
  160803 Catalitzadors usats que contenen metalls de transiciķ o compostos de metalls de transiciķ no especificats en cap altra categoria NE
  160804 Catalitzadors usats procedents del craqueig catalític fluid (excepte els del codi 160807) NE
  160805 Catalitzadors usats que contenen ācid fosfōric ES
  160806 Líquids usats utilitzats com a catalitzadors ES
  160807 Catalitzadors usats contaminats amb substāncies perilloses ES
  170603 Altres materials d'aīllament que consisteixen en substāncies perilloses o contenen dites substāncies ES
  190105 Tortķ de filtraciķ del tractament de gasos ES
  190107 Residus sōlids del tractament de gasos ES
  190211 Altres residus que contenen substāncies perilloses ES
  190299 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  190308 Mercuri parcialment estabilitzat ES
  191199 Residus no especificats en cap altra categoria DP