SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  2:
Altres residus sòlids no inclosos en altres grups
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  020103 Residus de teixits de vegetals NE
  020104 Residus de plàstics (excepte embalatges) NE
  020110 Residus metàl·lics NE
  030105 Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules i fulloles diferents dels esmentats en el codi 030104 NE
  030307 Deixalles, separades mecànicament, de pasta elaborada a partir de residus de paper i cartró NE
  040101 Residus del descarnament i espesejament de calç NE
  040109 Residus de confecció i acabat NE
  040199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  040215 Residus de l'acabat diferents dels especificats en el codi 040214 NE
  050114 Residus de columnes de refrigeració NE
  070213 Residus de plàstic NE
  070514 Residus sòlids diferents dels especificats en el codi 070513 NE
  080317 Residus de tòner per impressió que contenen substàncies perilloses ES
  080318 Residus de tòner per impressió diferents dels especificats en el codi 080317 NE
  090110 Càmeres d'un sol ús sense piles ni acumuladors NE
  090111 Càmeres d'un sol ús amb piles o acumuladors inclosos en els codis 160601, 160602 o 160603 ES
  090112 Càmeres d'un sol ús amb piles o acumuladors diferents de les especificades en el codi 090111 NE
  100210 Escata de laminatge NE
  100318 Residus que contenen carboni procedents de la fabricació d'ànodes diferents dels especificats en el codi 100317 NE
  100813 Residus que contenen carboni procedents de la fabricació d'ànodes diferents dels especificats en el codi 100812 NE
  101103 Residus de materials de fibra de vidre NE
  101112 Residus de vidre diferents dels especificats en el codi 101111 NE
  101208 Residus de ceràmica, maons, teules i materials de construcció (després del procés de cocció) NE
  120101 Llimadures i llimalla de metalls ferris NE
  120102 Pols i partícules de metalls ferris NE
  120103 Llimadures i llimalla de metalls no ferris NE
  120104 Pols i partícules de metalls no ferris NE
  120105 Llimalla i rebaves de plàstic NE
  120113 Residus de soldadura NE
  120120 Moles i materials d'esmerilament usats que contenen substàncies perilloses ES
  120121 Moles i materials d'esmerilament usats diferents dels especificats en el codi 120120 NE
  150101 Envasos de paper i cartró NE
  150102 Envasos de plàstic NE
  150103 Envasos de fusta NE
  150104 Envasos metàl·lics NE
  150105 Envasos compostos NE
  150106 Envasos mesclats NE
  150107 Envasos de vidre NE
  150109 Envasos tèxtils NE
  160104 Vehicles al final de la seva vida útil ES
  16010410 Automòbils al final de la seva vida útil. ES
  16010420 Vehicles al final de la seva vida útil no inclosos en el LER 16 01 04* 10. ES
  16010430 Mitjans de transport que circulen sobre raïls al final de la seva vida útil. ES
  16010440 Embarcacions al final de la seva vida útil. ES
  16010450 Aeronaus al final de la seva vida útil. ES
  16010490 Altres mitjans de transport autopropulsats (que es moguin pels sus propis mitjants). ES
  160106 Vehicles al final de la seva vida útil que no continguin líquids ni altres components perillosos NE
  160107 Filtres d'oli ES
  160111 Sabates de fre que contenen amiant ES
  160112 Sabates de fre diferents de les especificades en el codi 160111 NE
  160116 Dipòsits per a gasos liquats NE
  160117 Metalls ferris NE
  160118 Metalls no ferris NE
  160119 Plàstic NE
  160120 Vidre NE
  160121 Components perillosos diferents dels especificats en els codis 160107 a 160111, 160113 i 160114 ES
  160122 Components no especificats en cap altra categoria NE
  160213 Equips rebutjats que contenen components perillosos diferents dels especificats en els codis 160209 a 160212 ES
  16021313 Aparells amb oli en circuits o condensadors.- Equips rebutjats que contenen components perillosos diferents dels especificats en els codis 160209 a 160212 ES
  16021321 Monitors i pantalles *CRT.- Equips rebutjats que contenen components perillosos diferents dels especificats en els codis 160209 a 160212 ES
  16021322 Altres monitors i pantalles amb components perillosos.- Equips rebutjats que contenen components perillosos diferents dels especificats en els codis 160209 a 160212 ES
  16021341 Grans aparells amb components perillosos.- Equips rebutjats que contenen components perillosos diferents dels especificats en els codis 160209 a 160212 ES
  16021351 Petits aparells amb components perillosos i piles incorporades.- Equips rebutjats que contenen components perillosos diferents dels especificats en els codis 160209 a 160212 ES
  16021361 Aparells d'informàtica i telecomunicacions petits amb components perillosos (professional).- Equips rebutjats que contenen components perillosos diferents dels especificats en els codis 160209 a 160212 ES
  16021373 Panells fotovoltaics perillosos.- Equips rebutjats que contenen components perillosos diferents dels especificats en els codis 160209 a 160212 ES
  160214 Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis 160209 a 160213 NE
  16021423 Monitors i pantalles LED.- Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis 160209 a 160213 NE
  16021432 Llums LED.- Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis 160209 a 160213 NE
  16021442 Grans aparells (Resta).- Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis 160209 a 160213 NE
  16021452 Petits aparells (Resta).- Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis 160209 a 160213 NE
  16021462 Aparells d'informàtica i telecomunicacions petits sense components perillosos (professional).- Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis 160209 a 160213 NE
  16021471 Panells fotovoltaics no perillosos de silici.- Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis 160209 a 160213 NE
  16021472 Altres panells fotovoltaics no perillosos.- Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis 160209 a 160213 NE
  160215 Components perillosos retirats dels equips rebutjats ES
  160216 Components retirats d'equips rebutjats diferents dels especificats en el codi 160215 NE
  170401 Coure, bronze, llautó NE
  170402 Alumini NE
  170403 Plom NE
  170404 Zinc NE
  170405 Ferro i acer NE
  170406 Estany NE
  170407 Metalls mesclats NE
  170409 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses ES
  170410 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses ES
  170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410 NE
  170604 Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 170603 NE
  180104 Residus la recollida i eliminació dels quals no són objecte de requisits especials per prevenir infeccions (per exemple, embenatges, buidats de guix, roba blanca, roba d'un sol ús, bolquers) NE
  190102 Materials ferris separats de la cendra de fons de forn NE
  190501 Fracció no compostada de residus municipals i assimilats NE
  190801 Residus de garbellament NE
  190901 Residus sòlids de la filtració primària i garbellament NE
  191001 Residus de ferro i acer NE
  191002 Residus no ferris NE
  191003 Fraccions lleugeres de fragmentació (fluff-light) i pols que contenen substàncies perilloses ES
  191004 Fraccions lleugeres de fragmentació (fluff-light) i pols diferents de les especificades en el codi 191003 NE
  191005 Altres fraccions que contenen substàncies perilloses ES
  191006 Altres fraccions diferents de les especificades en el codi 191005 NE
  191201 Paper i cartró NE
  191202 Metalls ferris NE
  191203 Metalls no ferris NE
  191204 Plàstic i cautxú NE
  191205 Vidre NE
  191206 Fusta que conté substàncies perilloses ES
  191207 Fusta diferent de l'especificada en el codi 191206 NE
  191208 Matèries textils NE
  191211 Altres residus (incloses mescles de materials) procedents del tractament mecànic de residus que contenen substàncies perilloses ES
  191212 Altres residus (incloses mescles de materials) procedents del tractament mecànic de residus diferents dels especificats en el codi 191211 NE
  200101 Paper i cartró NE
  200102 Vidre NE
  200110 Roba NE
  200111 Matèries textils NE
  200135 Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i 200123 que contenen components perillosos ES
  20013513 Aparells amb oli en circuits o condensadors.- Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i 200123 que contenen components perillosos ES
  20013521 Monitors i pantalles *CRT.- Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i 200123 que contenen components perillosos ES
  20013522 Altres monitors i pantalles amb components perillosos.- Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i 200123 que contenen components perillosos ES
  20013541 Grans aparells amb components perillosos.- Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i 200123 que contenen components perillosos ES
  20013551 Petits aparells amb components perillosos i piles incorporades.- Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i 200123 que contenen components perillosos ES
  20013561 Aparells d'informàtica i telecomunicacions petits amb components perillosos.- Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i 200123 que contenen components perillosos ES
  200136 Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 200135 NE
  20013623 Monitors i pantalles LED.- Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 200135 NE
  20013632 Llums LED.- Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 200135 NE
  20013642 Grans aparells (Resta).- Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 200135 NE
  20013652 Petits aparells (Resta).- Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 200135 NE
  20013662 Aparells d'informàtica i telecomunicacions petits sense components perillosos (domèstic).- Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 200135 NE
  200137 Fusta que conté substàncies perilloses ES
  200138 Fusta diferent de l'especificada en el codi 200137 NE
  200139 Plàstics NE
  200140 Metalls NE
  200141 Residus de l'escurada de xemeneies NE
  200199 Altres fraccions no especificades en cap altra categoria DP
  200301 Mescles de residus municipals NE
  200302 Residus de mercats NE
  200307 Residus voluminosos NE
  200399 Residus municipals no especificats en cap altra categoria DP