SDR
Aquest formulari permet cercar les empreses autoritzades pel transport de residus
inscrites al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya
 
Tornar
 
 
Residus compresos dins del grup de transport  6:
Residus líquids i pastosos inflamables (dissolvents, hidrocarburs, ...)
 
  Codi Descripció Origen Classificació
  010505 Llots i residus de perforacions que contenen hidrocarburs ES
  040103 Residus del desgreixatge que contenen dissolvents sense fase líquida ES
  040214 Residus de l'acabat que contenen dissolvents orgànics ES
  050102 Llots del dessalatge ES
  050103 Llots de fons de tancs ES
  050104 Llots d'àcid alquil ES
  050105 Vessaments d'hidrocarburs ES
  050106 Llots oliosos procedents d'operacions de manteniment de plantes o equips ES
  050107 Quitrans àcids ES
  050108 Altres quitrans ES
  050112 Hidrocarburs que contenen àcids ES
  050116 Residus que contenen sofre procedents de la dessulfuració del petroli NE
  050117 Betums NE
  050199 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  050601 Quitrans àcids ES
  050603 Altres quitrans ES
  070107 Residus de reacció i de destil·lació halogenats ES
  070108 Altres residus de reacció i de destil·lació ES
  070203 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats ES
  070204 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics ES
  070207 Residus de reacció i de destil·lació halogenats ES
  070208 Altres residus de reacció i de destil·lació ES
  070303 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats ES
  070304 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics ES
  070307 Residus de reacció i de destil·lació halogenats ES
  070308 Altres residus de reacció i de destil·lació ES
  070403 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats ES
  070407 Residus de reacció i de destil·lació halogenats ES
  070408 Altres residus de reacció i de destil·lació ES
  070503 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats ES
  070507 Residus de reacció i de destil·lació halogenats ES
  070508 Altres residus de reacció i de destil·lació ES
  070603 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats ES
  070607 Residus de reacció i de destil·lació halogenats ES
  070608 Altres residus de reacció i de destil·lació ES
  070703 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats ES
  070704 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics ES
  070707 Residus de reacció i de destil·lació halogenats ES
  070708 Altres residus de reacció i de destil·lació ES
  080111 Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses ES
  080113 Llots de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses ES
  080114 Llots de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 080113 NE
  080117 Residus del decapatge o l'eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses ES
  080118 Residus del decapatge o l'eliminació de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 080117 NE
  080121 Residus de decapants o eliminadors de pintura i vernís ES
  080312 Residus de tintes que contenen substàncies perilloses ES
  080319 Olis de dispersió ES
  080399 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  080409 Residus d'adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses ES
  080411 Llots d'adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses ES
  080412 Llots d'adhesius i segellants diferents dels especificats en el codi 080411 NE
  080417 Oli de resina ES
  080499 Residus no especificats en cap altra categoria DP
  100317 Residus que contenen quitrà procedents de la fabricació d'ànodes ES
  100812 Residus que contenen quitrà procedents de la fabricació d'ànodes ES
  100913 Lligants residuals que contenen substàncies perilloses ES
  100914 Lligants residuals diferents dels especificats en el codi 100913 NE
  101013 Lligants residuals que contenen substàncies perilloses ES
  101014 Lligants residuals diferents dels especificats en el codi 101013 NE
  110113 Residus de desgreixatge que contenen substàncies perilloses ES
  120112 Ceres i greixos usats ES
  120114 Llots de mecanització que contenen substàncies perilloses ES
  120115 Llots de mecanització diferents dels especificats en el codi 120114 NE
  120118 Llots metàl·lics (llots d'esmerilament, rectificat i lapidatge) que contenen olis ES
  120119 Olis de mecanització fàcilment biodegradables ES
  120301 Líquids aquosos de neteja ES
  120302 Residus de desgreixatge al vapor ES
  130502 Llots de separadors d'aigua/substàncies olioses ES
  130503 Llots d'interceptors ES
  130701 Fueloil i gasoil ES
  130702 Gasolina ES
  130703 Altres combustibles (incloses mescles) ES
  140602 Altres dissolvents i mescles de dissolvents halogenats ES
  140603 Altres dissolvents i mescles de dissolvents ES
  140604 Llots o residus sòlids que contenen dissolvents halogenats ES
  140605 Llots o residus sòlids que contenen altres dissolvents ES
  160114 Anticongelants que contenen substàncies perilloses ES
  160115 Anticongelants diferents dels especificats en el codi 160114 NE
  160708 Residus que contenen hidrocarburs ES
  190207 Olis i concentrats procedents del procés de separació ES
  190208 Residus combustibles líquids que contenen substàncies perilloses ES
  190210 Residus combustibles diferents dels especificats en els codis 190208 i 190209 NE
  191101 Argiles de filtració usades ES
  191102 Quitrans àcids ES
  191104 Residus de la neteja de combustibles amb bases ES
  200126 Olis i greixos diferents dels especificats en el codi 200125 ES